Další fondy

Mollova sbírka tvoří hlavní soubor starých map a vedut v MZK, není však zdaleka jediný. Mezi další důležité celky patří Schramova sbírka vedut a portrétů, Sbírka starých grafik, Sbírka starých map, Sbírka map 19. a 20. století a potom řada map vevázaných jako přílohy do knih.

 • Schramova sbírka

  Schramova sbírka

  Počátky Schramovy sbírky sahají až do druhé poloviny 19. století. Původně nahodile získávané grafiky Františkova (dnes Moravského zemského) muzea byly zásluhou kustoda Moritze Trappa a později knihovníka Wilhelma Schramma shromážděny v muzejní knihovně a rozděleny do dvou tematických celků. První byl zaměřen na veduty Brna, později byl záběr rozšířen na celou Moravu. Cílem zakladatelů bylo shromáždit obrazovou dokumentaci ke každému z moravských měst. V meziválečném období byl soubor rozšířen Bedřichem Václavkem o mladší obrazovou dokumentaci. Druhý celek pak tvoří portréty (především litografie) osobností společenského a politického života Moravy a zčásti Vídně. Celá Schramova sbírka byla zanesena do elektronického katalogu a digitalizována.

  Vyhledávat v ní lze pomocí rejstříku signatur v katalogu historických fondů (Schramova sbírka vedut - signatury začínající "Skř.1-0091.416; Schramova sbírka portrétů - signatury začínající "Skř.2J", "Skř.2K" a "Skř.2L").

 • Sbírka starých grafik

  Sbírka starých grafik

  Vedle obsahově jednotné Schramovy sbírky vlastní MZK řadu dalších grafik a fotografií, v rámci které jsou až do dnešních dnů řazeny dokumenty vzniklé před rokem 1920. Různorodý soubor obsahuje také řadu moravik, součástí sbírky je např. obsáhlé album fotografií Brna "Bruna antiqua".

  Vyhledávat v ní lze pomocí rejstříku signatur v katalogu historických fondů (signatury začínající "Skř" vyjma těch, které jsou uvedeny u Schramovy sbírky). Podstatná část sbírky byla v posledních letech digitalizována v rámci projektu Europeana Travel

 • Sbírka starých map

  Jedná se o soubor starých map vydaných před rokem 1850, který byl vytvořen především delimitacemi v rámci knihovny. Celá Sbírka starých map je zanesena v elektronickém knihovním katalogu a její větší část již byla digitalizována.

  Vyhledávat v ní lze pomocí rejstříku signatur v katalogu starých tisků (signatury začínající "STMpa"). Podstatná část sbírky byla v posledních letech digitalizována v rámci projektu Europeana Travel

 • Sbírka map 19. a 20. století

  Sbírka map 19. a 20. století představuje živý fond, v němž je ukládána soudobá mapová produkce od druhé poloviny 19. století. Soubor je bohužel z větší části dostupný pouze prostřednictvím původních katalogizačních lístků, na postupném převádění do elektronického katalogu a digitalizaci se pracuje. Mapy jsou dostupné v digitální knihovně Kramerius.

 • Atlasy

  Od samého počátku muzejní knihovny, která byla základem dnešní MZK, byly v jejích fondech obsaženy atlasy. Z části se ještě dokonce jednalo o původní sběratelské atlasy - svazky, které si majitel nechal vyvázat z vlastních, původně samostatných map. Tato praxe však během 1. poloviny 19. století zcela ustoupila nakladatelským atlasům, tedy dílům, která byla už jako celek distribuována.

  Moravská zemká knihovna vlastní jak kosmografie 16. století, které atlasům předcházely, tak reprezentativní soubor atlasové tvorby 18.-20. století. Jedná se především o různá vydání atlasů z produkce rodinné firmy Homannů, pozdější Schraemblův atlas, ale například i rukopisný portolánový atlas, který patří mezi nejkrásnější cimélie v celém fondu MZK. Pro atlasová díla 19. a první poloviny 20. století bohužel neexistuje vyhovující evidence, prozatím je nutné se spokojit se starými katalogizačními lístky. Část atlasů byla v posledních letech zdigitalizována v rámci projektu Europeana Travel.
  Přehled dosud digitalizovaných atlasů naleznete zde

 • Mapové knižní přílohy

  Řada map byla vevázána jako přílohy do knih. Pro staré tisky vydané před rokem 1800 existuje základní evidence těchto děl, na své důkladnější zpracování však teprve čekají a vyhledávání v nich prozatím není možné.